GlobalView

Showing items 1 - 2 of 2.

Add to Quick Collection   All 2 Results

  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Date: 2017
Language: Xhosa
Type: Thesis
Identifier: http://hdl.handle.net/10962/7370
Description: Kuqikelelwa ukuba kukho amaXhosa (amaMfengu) angcambu zawo ziseMzantsi Afrika amalunga namakhulu amabini amawaka azinze eZimbabwe ukususela kwiminyaka yoo-18001900. Uninzi lwawo lufumaneka eMbembesi, ... More
Full Text: Full Text
Date: 2013
Language: English
Type: Thesis
Identifier: vital:3557
Description: The East Cape Opera Company was founded by Gwyneth Lloyd in 1995 and has performed in various Eastern Cape venues and festivals as well as conducting a tour of the Netherlands. The Company has perform ... More
Full Text: Full Text
  • First
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Last