Teachere washu hoyu u ri funza zwavhudi

- Kruger, Jaco (Recorded by), and Ronald Netshifhefhe (Leader), Children of Tsianda (Performer), Composer unknown