Dynamic changes of soil surface organic carbon under different mulching practices in citrus orchards on sloping land

- Gu, Chiming, Liu, Yi, Mohamed, Ibrahim, Zhang, Runhua, Wang, Xiao, Nie, Xinxin, Jiang, Min, Brooks, Margot, Chen, Fang, Li, Zhiguo