Abantu bayazithetha izinto zabo

- Monwabisi Gladstone Sabani, Tracey, Andrew T N