Zonke izinto phezu komhlaba ziyaphela

- Monwabisi Gladstone Sabani, Tracey, Andrew T N