Mwayishe mbungeya mwema

- Mushipi Mukuma, Hugh Tracey