Uphononongo nzulu lwamasiko nezithethe kwiincwadi ezichongiweyo zesiXhosa: "Ityala lamawele no "Ukuba ndandazile"

- Diko, Mlamli