Baya wa baya (Kill, stab)

- Peter Dudurai Shiri and 4 Karanga men, Hugh Tracey