Endai kwenyu watonga, usare machinda (Go away home Watonga, leaving the sons of Chiefs)

- S. Murira, C. Madzikuminga, Z. Muzengedza and S. Madera, Hugh Tracey