Iwe mwana alikushwerwe

- Mwendera Kaijape with Haya women, Hugh Tracey