Mutoto wa mashikini

- Myundu Gabriel (Dilele munenge flute), Kwadi Bonza (Chisanzhi), Luba men and women, Hugh Tracey