Ngubani o'sibizela elamgeni

- Ngoni men, Ngoni women, Nsenga women, Hugh Tracey