Cikwati poyamba lelo ce dale

- Kwilaya, Stanile, nyanja men, Kwilaya, Stanile, Tracey, Hugh