Cikwati poyamba lelo ce dale

- Kwilaya, Stanile, Nyanja men, Kwilaya, Stanile, Tracey, Hugh